UNDERSTAND NATURAL SKINCARE

Understand Human Skin

kiến thức cơ bản về da 

menu

10. Tuyến bã nhờn 
11.  Vùng màng nề 
12. Lớp đáy 
13. Lớp tế bào gai 
14. Lớp hạt 
15. Lớp bóng 
16. Lớp sừng 
17.  Mất tế bào từ lớp sừng

 Tóc/Lông . 01
 Nơi mở ống dẫn mồ hôi. 02
 Biểu bì . 03
 Hạ bì .04
 Ống dẫn mồ hôi . 05
 Tuyến mồ hôi . 06
 Mô mỡ dưới da (hypodermis) . 07
 Nang tóc . 08
 Mạch máu . 09

10. Sebaceous gland 
11. Basement membrane zone 
12. Stratum basale 
13. Stratum spinosum 
14. Stratum granulosum 
15. Stratum lucidum 
16. Stratum corneum (horny layer) 
17. Cell loss from stratum corneum 

Hair shaft. 01
Opening of sweat duct. 02
Epidermis. 03
Dermis. 04
Sweat duct. 05
Sweat gland. 06
Subcutaneous (hypodermis) adipose tissue. 07
Hair follicle. 08
Blood vessels. 09

Types

Skin

Function

Definition

Structure

Function

Definition

Structure

Nutrients

Skin

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from Lê Mai Viet Nam.
Đã đăng ký bản quyền. Không được lưu trữ hoặc truyền tải bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức điện tử, in ấn, photocopy, ghi âm hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Lê Mai Việt Nam.
全著作権所有。 この出版物のいかなる部分も、LêMaiViệtNamの事前の許可なしに、検索システムで複製したり、電子的、機械的、写真複写、録音、その他の方法で送信したりすることはできません。

COPYRIGHT©2021 LÊ MAI VIỆT NAM 
 ALL RIGHTS RESERVED

1. Hair shaft - Tóc/Lông // 2. Opening of sweat duct - Nơi mở ống dẫn mồ hôi // 3. Epidermis - Biểu bì // 4. Dermis - Hạ bì // 5. Sweat duct - Ống dẫn mồ hôi // 6. Sweat gland - Tuyến mồ hôi // 7. Subcutaneous (hypodermis) adipose tissue - Mô mỡ dưới da (hypodermis) // 8. Hair follicle - Nang tóc // 9. Blood vessels - Mạch máu // 10. Sebaceous gland -Tuyến bã nhờn // 11. Basement membrane zone - Vùng màng nề // 12. Stratum basale - Lớp đáy // 13. Stratum spinosum - Lớp tế bào gai // 14. Stratum granulosum - Lớp hạt // 15. Stratum lucidum -Lớp bóng // 16. Stratum corneum (horny layer) - Lớp sừng // 17. Cell loss from stratum corneum - Mất tế bào từ lớp sừng