XÀ BÔNG VANG TRẮNG/ WHITE WINE

アーティサナルソープ | 白ワイン

CÔNG DỤNG CHÍNH
 ĐẶC TRƯNG & KIỂM SOÁT DẦU

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.101 | MỘT KHÔNG MỘT | ONE ZERO ONE |

LOẠI DA
 DA DẦU | DA MẶT & TOÀN THÂN