Body Butter

ボディーバター 

SẢN PHẨM
 BƠ DƯỠNG THỂ

HƯƠNG THƠM TỪ
 TINH DẦU

THÀNH PHẦN
 NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN

Organic Standard