Choose 02 products: Shampoo Bitter Melon, Conditioner Bitter Melon, Shower Cream Red Bean, Shower Oil Red Bean / CHỌN 2 SẢN PHẨM: DẦU GỘI KHỔ QUA, DẦU XẢ KHỔ QUA, SỮA TẮM ĐẬU ĐỎ, DẦU Ủ TẮM ĐẬU ĐỎ /

500ML + 500ML