Artisanal Soap Bitter Melon + Artisanal Soap Red Bean / BÁNH XÀ BÔNG KHỔ QUA + BÁNH XÀ BÔNG ĐẬU ĐỎ /

110GR + 110GR