Shampoo Bitter Melon + Shower Cream Red Bean + Soap Bar Bitter Melon + Red Bean / DẦU GỘI KHỔ QUA + SỮA TẮM ĐẬU ĐỎ + BÁNH XÀ BÔNG KHỔ QUA + ĐẬU ĐỎ /

250ML + 250ML + 110GR  + 110GR